Biểu mẫu giao dịch tại Kho bạc

Tạm cấp Dự toán đầu năm

C6-13 De nghi tam cap KP .doc

 

Đăng ký Lao động, tiền lương

Đăng ký lương đầu năm.xls

Biến động lương trong năm.xls

 

Hồ sơ mở Tài khoản

Giấy đăng ký  mở tài khoản.doc

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký.doc

 

Chứng từ Thu Ngân sách Nhà nước

C1-01 Lenh thu NSNN.doc

C1-02 Giay Nop Tien van NSNN.doc

C1-04-Lenh hoan tra.doc

C1-05-Lenh hoan tra Kiem bu tru.doc

C1-06-Bang ke GNT.doc

C1-07-De nghi dieu chinh.doc

C1-08-Lenh ghi thu NS.doc

 

Chứng từ Chi Ngân sách Nhà nước

C2-01a Lenh chi tien NS.doc

C2-02 Giay rut du toanNS.xls

C2-03 Giay de nghi Thanh Toan Tam ung.doc

C2-04 Giay de nghi thu hoi Ung truoc.doc

C2-05 Giay nop tra Kinh phi.doc

C2-10 Phieu Dieu chinh so lien Ngan sach.doc

C2-11 Giay rut Du toan Bo sung tu NS cap tren.doc

C2-13 Giay de nghi Cam ket chi.doc

C2-18NS-Chuyen tam ung thanh thuc chi.doc

 

Bảng kê chứng từ thanh toán 

Bang ke chung tu thanh toan.doc

Thong bao Tu choi thanh toan.doc

 

Chứng từ Tiền gởi

C4-01 UN thu .DOC

C4-02 UN chi.DOC

C4-03 UNC chuyen tiep .DOC

C4-08 Giay nop tien TK .doc

C4-09 Giay rut tien mat .DOC

 

Vốn đầu tư

C3-01 Giay rut VDT.doc

C3-02 Giay de nghi thanh toan Tam ung VDT.DOC

C3-03 Giay de nghi thu hoi VDT.DOC

C3-04 Giay nop tra VDT.DOC

Giay de nghi dieu chinh so lieu chi C4TXCB C3-05.NS.xls

Mẫu: B01/KB_Đề nghị Thanh toán VĐT

 

Đối chiếu Ngân sách Xã

Đối chiếu Tồn quỹ Ngân sách Xã hàng tháng.xls

Đối chiếu Quyết toán NS Xã năm (Sau thời gian chỉnh lý Quyết toán)

 

Đối chiếu Dự toán Quý

Mẫu số:F02-3aH_Ban hành theo TT số : 185/2010/TT-BTC

Mẫu số: F02-3b/H_Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

 

Đối chiếu dự toán năm

Phụ lục 03A: Biểu số: 03/ĐVDT

Phụ lục 04A: Biểu số: 02/ĐVDT

 

Đối chiếu Tiền gửi

Đ/C- 04/KB_Đối chiếu Tiền Gửi Tháng

Phụ lục số 03.2_Đối chiếu Tiền gửi Quý

 

Phiếu điều chỉnh

C1-07 De nghi dieu chinh.Thu NSNN doc

C2-10 Phieu Dieu chinh so lien Chi NSNN.doc

C6-09 Phieu dieu chinh Khác.DOC

 

Phiếu nhập Dự toán

C6-01 Phieu nhap Du toan Ngan sach.DOC

C6-02 Phiếu nhâph Dự toán C0.xls

C6-03 Chứng từ phân bổ Dự toán.xls

 

Tờ trình

Tờ trình chuyển tiền Sai Tài khoản.doc

 

Lịch rút Tiền mặt

KH dang ky nhan tien.doc

 

Mẫu đơn vị Hành chính Sự nghiệp

Giấy đi đường.doc

PL_Kèm theo TT185. Mẫu chứng từ kế toán

Đính kèm thông tư 161_ Mẫu số 01.doc

 

 

 

Phương pháp ghi chép trên chứng từ KBNN .doc